Never Gone: Episode 30

[flashback continues…] Su Yunjin makes breakfast for Cheng Zheng. Cheng Zheng gets a call from his mother, who heard about Su Yunjin from Zhang Yue. Su Yunjin …